Menu Close

TARPTAUTINIS ETWINNING PPROJEKTAS “DARNI APLINKA-ĮTRAUKIOJO UGDYMO(SI) ĮGALINIMAS

projekto foto

Mūsų darželio pedagogai ir vadovai dalyvavo tarptautinio eTwinnig projekto “Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas”  mokymuose. Projekto tikslas  – sudaryti sąlygas įsitraukti į projekto veiklas visų lygmenų švietimo įstaigų vaikams ir darbuotojams remiantis darnaus vystymosi principais.

Darni aplinka – tarsi trečiasis mokytojas. Darni aplinka siejama su darniu vystymu/si ir atspindi 4 darnaus vystymo/si principus.
Įtraukusis ugdymas – tai ugdymas kiekvienam pagal ugdytinio poreikius, interesus, galimybes. Įtraukusis ugdymas neapsiriboja vien specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais; dėmesio sulaukia įvairių individualių poreikių turintys vaikai – išskirtinai gabūs, kilę iš nepalankios socialinės aplinkos, daugiakalbiai, patiriantys mokymosi sunkumų.
Bendra draugiška atmosfera, įtrauki socialinė aplinka, į vaiką orientuotas požiūris, vaikams tinkama fizinė aplinka, visiems vaikams tinkama ugdymosi medžiaga, visiems sudarytos bendravimo galimybės, įtrauki ugdymosi aplinka, šeimai tinkama aplinka – visa tai laikoma svarbiais ir būtinais kasdienio pedagoginio darbo elementų.
Dėmesys kreipiamas į vaiko individualumą, visi vaikai vienodai svarbūs projekte ir visi įtraukiami į projektinį darbą.

darni aplinka įtraukusis ugdymas

Skip to content