Menu Close

Vaikų priėmimas

GERBIAMI TĖVELIAI, primename, jog užrašant vaikutį į darželį arba norint gauti lengvatą mokesčiui už darželį nėra reikalinga pažyma iš seniūnijos dėl deklaruotos gyvenamosios vietos/šeimos sudėties. Nesivarginkite, taupykite laiką. Vaikų priėmimo sistema mums leidžia gauti šią informaciją. Nuo 2019-02-04 už Kauno lopšelio -darželio “Šilelis” vaikų priėmimą atsakingas įstaigos raštvedys – Audra Meilė Skarelienė.
Priėmimo laikas Pietų pertrauka
9.00- 17.00 12.00- 12.30
  Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes bus priimami tik paskiepyti vaikai Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi vaikų priėmimo tvarka   VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,ŠILELIS” TVARKA Vaikai priimami į Kauno lopšelį-darželį ,,Šilelis” vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.T-331 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr.T-682 redakcija) “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įstaigų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo”.   Grupių sudarymas:
 • Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus;
 • Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.
Prašymo pateikimas:
 • Elektroninių būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą;
 • Kauno lopšelio-darželio “Šilelis” direktoriui ar švietimo įstaigos darbuotojui,atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, raštvedei Audrai Meilei Skarelienei, tel.: (8-37) 457 152;
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Editai Mikelionienei, J. Gruodžio g. 16. 6, 21 kabinetas, tel.: (8-37) 208 427.
  Prašyme priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę  nurodoma:
 • Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
 • Pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
 • Tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę, pradžia – rugsėjo 1 d.  (dėl svarbių priežasčių tėvai (globėjai) gali prašyti pakeisti prašyme nurodytą datą, nuo kurios pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę);
 • Duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
 • Duomenys apie tėvus (globėjus);
 • Prie prašymo pridedami dokumentai ir (ar) jų kopijos (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos): vaiko gimimo liudijimas, pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 10.1 papunktyje nurodytais atvejais;
 • Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.
  Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal Aprašo 10.1 papunktį, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.   Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į švietimo įstaigos grupę, jis išbraukiamas iš tos grupės vaikų sąrašo, jo vieta neišsaugoma. Atsisakymas lankyti įstaigą turi būti raštiškas. Jį tėvai gali parašyti ne tik atvykę į įstaigą, bet ir elektroniniu paštu nurodydami vaiko vardą, pavardę ir asmens kodą. Atvedę vaiką į darželį tėvai (globėjai) pateikia Kauno lopšelio-darželio “Šilelis” direktorei nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą. Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Internetinis adresas, kuriuo pasinaudojus galima rasti informaciją apie laisvas vietas Kauno miesto ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, informaciją tėvams, statistinę informaciją bei informaciją apie įstaigas: http://darzeliai.kaunas.lt  TEVU INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS 2020  Įsakymas dėl vietų skaičiaus įstaigos ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metais (0.28 MB)  Įsakymas dėl vietų skaičiaus įstaigos ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2017-2018 mokslo metais (0.29 MB)  Įsakymas Dėl ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2017 metų vasarą (0.54 MB)  ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (0.23 MB)  VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO LOPŠELĮ-DARŢELĮ “ŠILELIS” TVARKA (0.23 MB)  ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (0.1 MB)  SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE (0.09 MB)  ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (0.13 MB)  CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŢETINIŲŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS (0.18 MB)  VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS (0.14 MB)

Skip to content