Menu Close

Vaiko pažangos vertinimas

VAIKŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR VERTINIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŠILELIS“ VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS VYKDOMAS: Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimas nuo 2015 rugsėjo 1d. vykdomas vadovaujantis „Ikimokyklinio amž­iaus vaikų pasiekimu aprašu“ (toliau Pasiekim‑ aprašas) parengtas ir išleistas gyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybėsbiudžeto lėšomis finansuojamą  projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2012–2015). Projektas yra Mokyklų  tobulinimo programos plius (MTP plius) dalis.  Jį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo apr­ūpinimo centras. Priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimas vyksta vadovaujantis  Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (patvirtintos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2014m. rugsėjo 2d. įsak. Nr.V-779) dalimis „IV. Vaikų pasiekimai- kompetencijos“ bei „Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas”. Ugdymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Skip to content