ĮSTAIGOS MISIJA

Užtikrinti savalaikį ir kokybišką valstybės bei savivaldybės deleguotų funkcijų ir iškeltų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą, teikiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas Kauno miesto gyventojams, jų vaikams. Ugdymo(si) procese garantuoti fizinį ir psichinį ugdytinių saugumą, gerą vaiko savijautą, individualių, specialiųjų poreikių tenkinimą, nuolatinį pagrindinių kompetencijų ugdymą. Akcentuoti ir aktyvinti sveikos ir saugios gyvensenos elementus.

ĮSTAIGOS VIZIJA

Lopšelis-darželis „Šilelis“- šiuolaikiška, atvira partnerystei, ikimokyklinė ugdymo įstaiga, užtikrinanti kokybiškas ikimokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbos teikimą vaikui. Institucija, nuolat stiprinanti sveiką ir saugią gyvenseną, kūrybiškai panaudojanti vidaus ir išorės erdves, bei geografinę/kultūrinę aplinką, geba netradiciškai plėtoti mokinių patirtis ir pasiekti kuo geresnių ugdymo(si) rezultatų .