Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės
raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

Programa įgyvendinama vadovaujantis šiais ugdymo principais:
• Socialinio kultūrinio kryptingumo – ugdymas grindžiamas žmogiškosiomis, tautinėmis ir pilietinėmis vertybėmis, orientuotas į vaiko gyvenimui reikalingų socialinių kultūrinių kompetencijų plėtojimą,
tolerancijos ir multikultūriškumo ugdymą;
• Integralumo – siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo, vadovaujantis visuminiu požiūrių į vaiką, remiamasi integraliu kompetencijų ugdymu;
• Kontekstualumo – ugdymo turinys glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka, socialiniais kultūriniais jos pokyčiais, siekiama, kad vaiko ugdymo patirtys jam būtų prasmingos, aktualios ir įdomios;
• Sąveikos – ugdymas grindžiamas visų šio proceso dalyvių (vaiko, tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų asmenų, dalyvaujančių vykdant priešmokyklinio ugdymo programą, sąveika;
• Įtraukties – siekiama tenkinti vaikų grupės ir / ar konkretaus vaiko individualius poreikius, tikslingai parenkant priemones ir / ar mokymo(si) metodus, individualizuojant ugdymo turinį ir teikiant mokymosi paramą;
• Žaismės / kūrybiškumo – skatinti vaiko aktyvų dalyvavimą, rodomą iniciatyvą, atskleidžiant vaikystės fenomeną, vaiko kultūrą, kartu skatinant žaisti vaizduote, kalba, kūnu, pojūčiais, užtikrinant vaiko rengimąsi tapti mokiniu.

ĮSTAIGOJE UGDYMAS VYKSTA VADOVAUJANTIS ATNAUJINTA (2020 M.)PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDRĄJA PROGRAMA. Peržiūrėti dokumentą čia

Skip to content